Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží pro elektronický obchod bellissimo-fashion.com provozovaný společnosti PROSHA, s.r.o., Hakenova 920/1, 196 00, Praha (dále jen společnost) a uplatnění nároků ze strany spotřebitele plynoucích ze záruky.
 2. Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení platných znění Zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.), Občanského zákoníku (40/1964 Sb.) a Obchodního zákoníku (513/91 Sb.).
 3. Reklamace budou vyřízeny zákonným způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, tj. od obdržení zásilky s reklamací v sídle společnosti.
 4. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím elektronického obchodu bellissimo-fashion.com a je v záruční době, nebo je předmětem reklamací rozpor s kupní smlouvou.

 

Vymezení pojmů

 1. Zákonná záruční doba je 24 měsíců a platí ode dne převzetí zboží.
 2. Vadou se rozumí taková změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
 3. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby jako důsledek jeho opotřebení způsobeného obvyklým používáním, nesprávným používáním, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, jako důsledek přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, jako důsledek jakéhokoliv poškození způsobeného použivatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Dopravu reklamovaného zboží zajistí zákazník na vlastní náklady a riziko. Zásilky zaslané k reklamaci dobírkou nebudou akceptované.

 

Záruka

 1. Na všechny výrobky prodávané prostřednictvím elektronického obchodu bellissimo-fashion.com je poskytována záruční doba stanovená zákonem.
 2. Objeví-li se na výrobku vada během záruční doby, zašle zákazník vhodně zabalený kompletní výrobek doprovázený dokladem prokazujícím zakoupení zboží v elektronickém obchodě bellissimo-fashion.com, na adresu společnosti. V zásilce bude deklarováno, že se jedná o reklamaci, uvedeno, jaká vada je reklamována, a může být přiložen jak návrh tak i způsob vyřízení řešení reklamace. Při vyřizování reklamace bude dle možností společnosti přihlédnuto k návrhu spotřebitele na vyřízení řešení reklamace.

 

Rozpor s kupní smlouvou

 1. Společnost PROSHA, s.r.o., je zodpovědna před zákazníkem za to, že při převzetí zboží zákazníkem je prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, společností popisované, popřípadě má pro tento druh zboží obvyklé užitné vlastnosti a jakost.
 2. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, a kupující obdrží jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel vadný výrobek, zašle pak nepoužitý a nepoškozený  výrobek v původním obalu spolu s dokladem prokazujícím jeho zakoupení zboží v elektronickém obchodě bellissimo-fashion.com, neprodleně zpět na adresu společnosti. 
 3. Pokud se rozpor s kupní smlouvou projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, považuje se za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží, nebo pokud se neprokáže opak. V takovém případě má kupující právo volby: odstranitelnou vadu řešit mimo standardní záruční opravou, nebo požadat o výměnu vadného zboží za bezvadné. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu, nebo může od smlouvy odstoupit.
 4. Výše uvedené neplatí v případě, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V takovém případě není společnost povinná vadu odstraňovat..
 5. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během zbývajících 18 měsíců záruční doby, řeší se jako běžná vada v rámci záruční doby.